ОБЩИ УСЛОВИЯ

Podaraci.us

www.podaraci.us e интернет страница, която представлява търговски център за електронна търговия, и е собственост на фирма "Уеб подаръци" ООД. Всички цени са крайни и не включват цена доставка. Всички цени са валидни до изчерпване на количествата. "Уеб подаръци" ООД си запазва правото да променя цените на стоките, без да уведомява за това предварително своите клиенти, както и да коригира сгрешени параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано без писмено съгласие от фирма "Уеб подаръци" ООД.

Дефиниции “Уеб подаръци” ООД е собственик на Интернет сайт http://podaraci.us представляващ бутик за подаръци (“Сайта”);

“Потребител” е всеки, който е заредил в Интернет страницата на http://podaraci.us на компютър;
“Стока/ Стоки” са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване;
“Поръчка” е заявката за закупуване на избраната Стока/Стоки при условията предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя;
“Услуги” са всички действия, осъществявани от http://podaraci.us при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Стоките от Сайта.

Преамбюл
Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които "Уеб подаръци" ООД предоставя Услуги на Потребителите си посредством Сайта. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра podaraci.us на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация.

Предмет на Общите условия
Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от "Уеб подаръци" ООД чрез Сайта.

Стоки, обект на продажба
Подаръците, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. podaraci.us не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените подаръци, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Подарък/Подаръци се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството им.
Според новия Закон за защита на потребителите (ЗЗП) стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в интернет, може да бъде върната в рамките на 7 дни след покупката, без изрични основания за това, стига състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на предаването й от магазина на клиента (включително ненарушената опаковка). Изключение правят стоките, пренасяни на електрoнни носители (музикални дискове, например) - те не подлежат на такова връщане.

Права и задължения на Потребителя
Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава Стоките от Сайта по реда и условията посочени в него. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.
Потребителят има право на доставка на заявената Стока/Стоки на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта.
Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява "Уеб подаръци" ООД и съответните власти за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.
Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:
§ да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от "Уеб подаръци" ООД Услуги;
§ да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
§ да уведомява незабавно "Уеб подаръци" ООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
§ да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
§ да не извършва злоумишлени действия.

Права и задължения на "Уеб подаръци" ООД
"Уеб подаръци" ООД няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.
"Уеб подаръци" ООД има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на "Уеб подаръци" ООД или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на "Уеб подаръци" ООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.
"Уеб подаръци" ООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на "Уеб подаръци" ООД, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. "Уеб подаръци" ООД не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез "Уеб подаръци" ООД.
"Уеб подаръци" ООД може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. "Уеб подаръци" ООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на www.podaraci.us и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.
"Уеб подаръци" ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.podaraci.us във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за “Уеб подаръци ООД”. Потребителят е длъжен да обезщети "Уеб подаръци" ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез "Уеб подаръци" ООД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
"Уеб подаръци" ООД гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.
"Уеб подаръци" ООД спазва неприкосновеността на Вашите лични данни и личен живот.

Изменение на Общите условия
Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от "Уеб подаръци" ООД, като същото се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията и даде достатъчен срок за запознаване с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в срока, че не е съгласен с промените, то “Уеб подаръци ООД” има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

Уведомления
Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

Защита на личните данни
Неприкосновеността на Вашите лични данни е важна за нас и ние желаем Вие да се чувствате спокойни, когато посещавате нашият уеб-сайт. " www.podaraci.us " обръща специално внимание на конфиденциалността при обработка на Вашите лични данни. Лична информация, предоставена при използването на сайта със свободен достъп, ще бъде използвана в съответствие със законовите изисквания в страната и нейното предоставяне от Вас е напълно доброволно. Възможно е обаче интернет страниците на "Web podaraci.com " да съдържат връзки с други интернет страници, за които настоящата Декларация за неприкосновеност на личните данни не е в сила. www.podaraci.us спазва неприкосновеността на Вашите лични данни и личен живот.

Събиране и обработка на лични данни
www.podaraci.us Ви насърчава да преглеждате заявленията за поверителност на уеб сайтовете, с които решавате да се свържете чрез страниците на този сайт, за да можете да разберете начина, по който тези уеб сайтове събират, използват и разменят вашата информация. www.podaraci.us не носи отговорност за поверителността на информацията или друго съдържание в страници извън този уеб сайт. Освен това съществува информация за апаратните и програмните средства на Вашия компютър, която би могло да се събира автоматично. Тази информация може да включва: вашия IP адрес, вид браузър, имена на домейни, часове за достъп и съответните уеб сайт адреси. Тази информация може да се използва от www.podaraci.us за осигуряване на функционирането на предлаганите услуги, за да се поддържа качеството им, както и да се осигури обща статистика по отношение използването на този уеб сайт. Използване и случаи при разкриване на лични данни www.podaraci.us ще използва Вашите лични данни единствено за целите на техническото администриране на интернет страниците само до необходимата степен за всеки конкретен случай. Събраната информация може да бъде използвана от www.podaraci.us, за да подобрява предлаганите Услуги. Всички цели, за които podaraci.us ще събира информация, ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове, добрите нрави и Интернет етиката. Екипът на www.podaraci.us е задължен да спазва условията за конфиденциалност. При нужда, Вашите данни ще бъдат предоставяни единствено на държавните органи и само в случаите, когато законите ни задължават да направим това.
Защита на данните www.podaraci.us прилага технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на контролираните от нас данни от случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожаване, както и от неоторизиран достъп. С появата на нови технологии постоянно се подобряват и нашите процедури за защита на данните.